€3,00 EUR
Месечно
Целосна ОПТИМИЗАЦИЈА Модул за WHMCS
Главните Карактеристики на Целосна ОПТИМИЗАЦИЈА Модул за WHMCS
 • SEF URL
 • Роботи ИНДЕКС,СЛЕДЕТЕ конфигурација за секој URL
 • Мета Опис уредување
 • Мета Наслов уредување
 • Canonical URL - автоматизација генерација за сите SEF URL
 • hreflang за сите јазици
 • robots.txt со уредување преку admin заднинската интерфејс (планирани)
 • sitemap.xml генерација со конфигурација (планирани)
 • €9,20 EUR
  за 1 година
  WHMCS Проверете Домен автоматски завршете
  Автоматско завршување на TLD при нарачка на домен.
  €0,00 EUR

  Full SEO Module for WHMCS (7 Days Тrial)
  Main Features of Full SEO Module for WHMCS
 • SEF URL
 • Robots INDEX,FOLLOW configuration for each URL
 • Meta Description editing
 • Meta Title editing
 • Canonical URL - automation generation for all SEF URL
 • hreflang for all languages
 • robots.txt with editing via admin backend interface (planned)
 • sitemap.xml generation with configuration (planned)
 • €0,00 EUR

  Input Auto Translate for WHMCS (7 Days Тrial)
  €9,20 EUR
  за 1 година
  Input Auto Translate for WHMCS