دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

ShopWare Starter
4,90€ ماهانه
سفارش دهید

 • MySQL-Databases • 3xDatabase • 5 GB memory WebSpace • 10 FTP accesses


 • 1x domain included* • 500 email accounts • 500 subdomainsShopWare SSL
9,90€ ماهانه
سفارش دهید

 • MySQL-Databases • 10xDatabase • 30 GB memory WebSpace • 50 FTP accesses


 • 2x domain included* • 2000 email accounts • 2000 subdomainsShopWare SSD
19,90€ ماهانه
سفارش دهید

 • MySQL-Databases • 25xDatabase • 10 GB memory WebSpace • 100 FTP accesses


 • 5x domain included* • 5000 email accounts • 5000 subdomains